Onze missie

LINC wil de samenleving versterken via de verbindende en emanciperende kracht van (digi)TAAL

DE WERELD VANDAAG EN MORGEN

De grenzen van onze taal zijn de grenzen van onze wereld. Taal is het medium waarmee we informatie ontvangen. Taal, in al haar vormen, kunnen gebruiken en begrijpen is daarom van essentieel belang om te kunnen deelnemen aan de samenleving. LINC zet zich al veertig jaar in om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in de kennismaatschappij. Om daar impactvol aan bij te dragen, voelt LINC de nood om een nieuwe focus te leggen en het thema op coherente wijze te benaderen. Daarom zetten we resoluut in op  ´meervoudige geletterdheid´. ´Meervoudige geletterdheid´ stelt dat taal het brede spectrum van communicatiemedia omvat: geschreven en gesproken taal,  beeld- en cijfertaal. Het concept behelst ook een werkwijze die LINC de structuur en de coherente benadering biedt om de complexe maatschappij te analyseren.

Behalve de behoefte aan meervoudige geletterdheid identificeert LINC in de huidige maatschappij ook een sterke nood aan verbondenheid en direct contact tussen mensen. Om in te spelen op die nood wil LINC haar jarenlange expertise met het vertellen van verhalen nog sterker inzetten. Doordat verhalen mensen verbinden, gaan ze eenzaamheid tegen en stimuleren ze meerstemmigheid.  Om die tweede focus meer diepgang te geven, maakt LINC gebruik van inzichten uit de narratieve therapie die aantonen dat verhalen over onszelf ons zelfbeeld versterken. Door mensen verhalen over zichzelf te laten vertellen en anderen ernaar te laten luisteren, draagt LINC bij aan de emancipatie van individuen en groepen. 

Met deze twee verschuivingen van focus in haar missie en visie wil LINC actief en dynamisch inspelen op grote uitdagingen in de actuele samenleving. Een eerste uitdaging vormt de steeds sneller evoluerende digitalisering binnen organisaties, bedrijven en overheden. LINC wil expliciet aandacht schenken aan kwetsbare groepen die weinig of geen digitale vaardigheden of ondersteuning hebben en daardoor de digitale sneltrein dreigen te missen. Ten tweede is eenzaamheid een grote en vaak verborgen uitdaging van onze maatschappij. Door individualisering en vergrijzing voelen steeds meer mensen zich eenzaam. LINC wil via de kracht van taal mensen met elkaar verbinden. In de contextanalyse gaat LINC dieper in op die maatschappelijke tendensen. LINC werkt met de Theory of Change en een bijbehorende veranderingslogica om een impact uit te oefenen op die ontwikkelingen.


MISSIE

SOCIAAL WEEFSEL VERSTERKEN 
Eenzaamheid is een van de grote en vaak verborgen uitdagingen van onze tijd. LINC zet de verbindende kracht van verhalen in om die toenemende vereenzaming te bestrijden. Het vertellen van en het luisteren naar verhalen verbindt, maakt mensen empathisch en geeft hen het gevoel dat ze niet alleen zijn. Door mensen hun verhaal te laten vertellen, dragen we bij aan een sterker sociaal weefsel.

KRITISCH INZICHT VERHOGEN 
Om weloverwogen en goed geïnformeerd keuzes te kunnen maken, is een kritische houding noodzakelijk. Bedrijven en overheden stellen complexe materie nogal eens vereenvoudigd voor, waardoor het moeilijker wordt om genuanceerd te oordelen. Door het kritisch inzicht van burgers te verhogen, wil LINC bijdragen aan een beter begrip van de digitale en geglobaliseerde wereld. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het begrijpen van polariserende tendensen.

E-INCLUSIE NASTREVEN  
E-inclusie is een grote uitdaging in een digitaliserende wereld, waarin bedrijven en overheden weinig of geen aandacht hebben voor burgers zonder digitale vaardigheden of ondersteuningsnetwerken. Daardoor lopen mensen het gevaar uitgesloten te raken van publieke diensten. LINC draagt bij aan sterke lokale ondersteuningsnetwerken, die leerkansen bieden en zelfredzaamheid verhogen. 

MEERSTEMMIGHEID WAARDEREN 
Om gehoor te geven aan de verschillende stemmen in onze maatschappij  streeft LINC naar een vertegenwoordiging van alle stemmen in het ontwikkelen van publieke diensten en lokaal aanbod.

 

VISIE | SAMEN DE WERELD ONTCIJFEREN, VERWOORDEN, VERSTERKEN EN VERBINDEN

DE KRACHT VAN TAAL is alomtegenwoordig. Als belangrijkste communicatiemiddel duikt taal overal op in diverse vormen, zowel als geschreven of gesproken woord, maar ook als cijfertaal en meer en meer als beeldtaal in de digitale media. Taal is hét middel om te communiceren, informeren, sensibiliseren en emanciperen.  Taal vertelt altijd een verhaal. LINC draagt bij aan het begrip en de analyse van dominante verhalen en emancipeert door verhalen van kwetsbare of niet-gehoorde groepen te vertellen. 

DE PEDAGOGIE VAN MEERVOUDIGE GELETTERDHEID vormt de basis voor het analyseren en veranderen van dominante verhalen. Meervoudige geletterdheid kent vier stappen. Ze vertrekt vanuit een confrontatie tussen verschillende taalregisters, bijvoorbeeld door mensen persoonlijke verhalen te laten vertellen over eenzelfde thema. In de volgende fase analyseren deelnemers de gebruikte woorden, beelden en codes. In de derde en vierde fase creëren en implementeren ze een  gedeeld en genuanceerder verhaal over het onderwerp.

De pedagogie vertrekt vanuit een sterk co-creatieve insteek. LINC zet meervoudige geletterdheid in om thematische geletterdheden te analyseren en tegenover elkaar te zetten. LINC gebruikt de pedagogie om burgers ´mee te laten zijn´ met technologische verandering in de geglobaliseerde wereld, om het sociale weefsel te versterken en om openbare besturen uit te dagen om participatie te bevorderen. Dat betekent dat LINC in al zijn activiteiten een of meerdere  stappen van meervoudige geletterdheid toepast. In 2021 verdiepen we deze visie dmv interviews over de 'kritische pedagogie' van Paulo Freire (Braziliaans pedagoog 1921-1997) die heel actueel blijkt te zijn. 

LEVENSLANG LEREN is de nieuwe realiteit in een veranderende samenleving. LINC gelooft dat iedereen, ongeacht leeftijd, nog kan bijleren en ertoe kan bijdragen om die leerprocessen te vergemakkelijken.

 

WAARDEN

De kernwaarden van LINC zijn rechtvaardigheid, inclusie, bewustzijn, samenwerking en meerstemmigheid. LINC verbeeldt een inclusieve toekomst, waarin ruimte is voor de verschillende meningen en stemmen in de samenleving. LINC ziet daarbij samenwerking, tussen burgers, tussen organisaties en tussen sectoren als een belangrijk middel om die inclusieve toekomst waar te maken. LINC hecht veel waarde - binnen en buiten haar team van medewerkers en vrijwilligers - aan creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, vertrouwen, autonomie en authenticiteit. Die waarden weerspiegelen een van de eerste en belangrijkste kernwaarden van de organisatie: pluralisme. Doorheen zijn lange geschiedenis is LINC er steeds naar blijven streven  om alle stemmen en actoren de kracht, de woorden en de taal te geven om zich hoorbaar (en zichtbaar) te maken in de maatschappij.