Missie

Samen de wereld ontcijferen, beletteren, verbeelden en verbinden. ​

Missie, visie & aanbod van LINC op een rijtje.

 

Waarom willen we deze opdracht realiseren?

LINC vzw is een sociaal-culturele organisatie die actief is als 'beweging' binnen het volwassenenwerk (& vrije tijd). We streven ernaar dat iedere burger zich thuis voelt in de kennismaatschappij. Samen met partners bieden we ondersteuning en advies aan iedereen die actief wil deelnemen op vlak van (digitale) geletterdheid. We hanteren daarbij vier uitgangspunten:

1. VOOR IEDEREEN
LINC vzw wil dat iedereen mee mag, kan en durft. Daarom zetten we in op laagdrempelige en leuke activiteiten rond taal en media, die zelfvertrouwen doen groeien.

Met als doel ‘het bevorderen van inclusie in de kennismaatschappij’ richt LINC vzw zich vooral op het verbeteren van de mogelijkheden voor iedereen. We willen elke mens de kans bieden tot een actieve deelname aan de samenleving. Om hiertoe te komen gaan we partnerschappen aan met andere organisaties, waarbij we de kaart van geletterdheid trekken en doelgroepgerichte strategieën uitwerken.
 

2. SAMEN
Samen bereik je meer. Daarom werkt LINC vzw graag mee aan projecten die mensen en organisaties met elkaar verbinden.

LINC vzw wil opkomen voor een brede kijk op geletterdheid en mediawijsheid voor iedereen. We geloven sterk dat we door het ter beschikking stellen van kwalitatieve ondersteuning, kunnen bijdragen aan de versterking van deze vaardigheden binnen de maatschappij. Op die manier willen we meewerken aan het creëren van kansrijke openbare omgevingen, zodat meer mensen in staat zijn zich ten volle te ontwikkelen. Via onze eigen kanalen en die van derden willen we inzetten op de integratie van leespromotie en de digitale wereld en deze bereikbaar te maken voor een zeer ruim publiek.
 

3. EXPERIMENTEREN EN VERNIEUWEN
LINC vzw wil steeds op zoek gaan naar nieuwe manieren om iedereen te bereiken en betrekken. Vernieuwen betekent ook uitproberen en leren van het proces eerder dan van het resultaat.

Vertrouwen en flexibiliteit staan reeds centraal in onze organisatie. We willen innovatieve ideeën en experimentele projecten creëren en hiermee een voortrekkersrol opnemen binnen het geletterdheidsveld. Omdat geletterdheid en mediawijsheid doorheen allerlei andere initiatieven een belangrijke rol spelen, willen we nog meer inzetten op co-creatie met doelgroepen en partners op lokaal niveau. LINC vzw wil bovendien het beleid, intermediairen en de publieke opinie informeren en op een constructieve manier beïnvloeden.  
 

4. DEELNEMEN
‘Bij zijn is meemaken’. LINC vzw wil iedereen wegwijs maken in (digitale) geletterdheid. Om deel te nemen moet je ‘het nieuwe’ durven uitproberen en ervaren dat je het kan.

‘Educatie als publieke ruimte’ biedt een kader om zowel bestaande als nieuwe praktijken te toetsen en om onze specifieke invalshoek wat betreft geletterdheidsvorming uit te dragen, te verduidelijken en te traceren binnen activiteiten. We willen op zoek gaan naar nieuwe concepten en methodieken die de creatie van educatieve praktijken binnen publieke ruimte kunnen versterken en die aangepast zijn aan de wereld van vandaag. Om hiertoe te komen willen we naast ‘losse vormingen’ ook trajecten opzetten waarin mensen leren van elkaar, coaching krijgen en (in samenwerking met derden) opgevolgd worden.    
 
 

Wij geloven dat iedereen kan, mag en durft deelnemen aan de kennismaatschappij. (Digitale) geletterdheid is daarbij voor veel mensen een uitdaging. Samen gaan we de uitdaging aan om vernieuwing te omarmen.

Hoe realiseert LINC vzw deze opdracht? 

 • Eenmalige workshops 
  Wij creëren vormingen & workshops over (voor)leesplezier en- vaardigheden, digitale vaardigheden en/of mediawijsheid en bieden deze aan bij intermediairs zoals bibliotheken of middenveldorganisaties. De deelnemers zijn (onder andere) hun medewerkers, (groot)ouders, begeleiders van ouderen,… die op hun beurt aan de slag gaan met de eindgebruikers: (klein)kinderen, senioren (al dan niet met dementie),…
   
 • Traject Train the Trainers:
  Deze trajecten bestaan steeds uit meerdere modules die verschillende aspecten van brede en maatschappelijke geletterdheid aankaarten. Naast bijeenkomsten vinden wij het belangrijk dat de deelnemers ook daarbuiten iets in hun praktijk gaan doen. Daarom richten we ons hiermee naar zogenaamde ‘multiplicators’ die binnen hun organisatie of werkveld met de uiteindelijke doelgroepen grondig aan de slag willen gaan.
   
 • Coachingstrajecten:
  LINC vzw werkt trajecten uit op maat, waarbij de focus ligt op een grondige beleidsmatige verandering in de organisatie. We bepalen in samenspraak met de deelnemers het aantal modules en de aard van de bijeenkomsten.
   
 • Campagnes:
  LINC vzw wil als ‘beweging’ actief initiatieven ondersteunen die sensibiliseren rond het thema geletterdheid zoals ‘Week van de geletterdheid’,’Digitale Week, #bibvooriedereen en Voorleesweek. Dit gebeurt ism VOVCO, Mediawijs, Cultuurconnect, VVBAD en Iedereen Leest.
   
 • Daarnaast voorziet LINC vzw een aantal laagdrempelige tools ter ondersteuning van organisaties die rond geletterdheid willen werken zoals quizzuilen, green screens, voorleespakketjes en inspiratiepakketten.
   
 • LINC vzw is ook de stille kracht achter Pluizer, een specifieke website waar informatie en recensies over kinder- en jeugdliteratuur worden gebundeld door een team van onze vrijwilligers. 

Op deze website vind je alle informatie over het concrete aanbod. Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuwe aanvullingen.

Meer lezen over de missie en visie van LINC vzw